top of page
  • Finest Bay Area

Finestbay Area Development Lehdistötiedote / Press release 12.7. 2019

ENGLISH TEXT BELOW


Updated 27.7.2019


TALLINNAN TUNNELIN RAKENTAMISESTA ON ALLEKIRJOITETTU AIESOPIMUS RAKENTAJAORGANISAATIOIDEN JA FINEST BAY AREA DEVELOPMENTIN KESKEN


Tallinnan tunneliprojektin rakentamisesta on solmittu aiesopimus. Sopimuksen osapuolina ovat suomalainen Finest Bay Area Development Oy (FEBAY), englantilainen Touchstone Capital Partners (TCP), GAMA Holdings sekä kiinalaiset China Railway International Group (CRIG) / China Railway Engineering Company (CREC).


Osapuolet ovat sopineet neuvottelevansa mukaan lähtevien yhtiöiden kesken sopimukset Tallinnan tunneliprojektin suunnittelusta ja rakentamisesta. Jokaisella osapuolella on omat vahvuutensa ja näitä tullaan hyödyntämään projektin eri osa-alueilla. Nämä kumppanuudet ovat valikoituneet heidän suurten infrastruktuurihankeosaamisen ja tunneliteknologiaosaamisen vuoksi.


”Olemme hyvin innoissamme saadessamme maailman parhaita tunneleiden ja rautateiden osaajia ja rakentajia mukaan projektiimme. Luottamus osaamiseen on muodostunut keskusteluiden ja näyttöjen kautta. Kyseiset organisaatiot ovat maailman suurimpia tekijöitä omilla alueillaan. Nämä uudet kumppanit tarvitaan paikallisten suunnittelija- ja rakennuskumppaneiden lisäksi, koska osaamista esimerkiksi tunneliporausteknologiaan tai supernopeiden junien teknologiaan ei Suomessa tai Virossa vielä ole.” kertoo Peter Vesterbacka FEBAY:n perustajia.


Hankesuunnitelmassa on täsmennetty niin sanotun Espoon Lentoradan toteutusaikataulua. Liikennöinti tällä rataosuudella voisi alkaa jo aiemmin kuin koko tunnelin liikennöinti 24.12.2024. Samalla sovittu että Tallinnan tunnelin liityntäpysäköinti toteutetaan maanalaisena, yli 10000 autopaikan, kokonaisuutena. Tämä mahdollistaa kävelyn ja pyöräilyn kannalta optimoidut asemaseudut.


FEBAY:n tunnelihankkeen tarkoituksena on rakentaa Suomen ja Viron välille merenalainen rautatietunneli, jonka myötä maiden välinen matkustusaika lyhenee merkittävästi. Rautatietunneli muodostaa Suomen ja Viron pääkaupunkiseuduista yhteisen metropolialueen. Alueella on mahdollisuus tulla Aasian ja Euroopan yhdistäväksi hermokeskukseksi, kun tunnelin kautta voi matkustaa nopeasti suoraan Helsinki-Vantaan lentokentältä junalla Tallinnaan ja siitä edelleen Eurooppaan. Suomessa hanke vahvistaa Vantaan asemaa liikenteellisenä keskuksena ja edesauttaa Uudenmaan kuntien ja kaupunkien yhdistymistä valtakunnalliseen raideliikenneverkkoon.


Tunneliprojektin konsortion ytimen ovat tähän asti muodostaneet ÅF Pöyry, AINS ja FIRA. Suunnittelutyö ja ympäristövaikutusten arviointi https://www.ymparisto.fi/finestbayareatallinnatunneliyva) jatkuu näiden tahojen kanssa suunnitellun mukaisesti. ÅF Pöyry ja AINS ovat jo tutustuneet uusiin kiinalaiskumppaneihin talven ja kevään aikana mm. vierailemalla Pekingissä ja vastavuoroisesti isännöimälle kiinalaisdelegaatiota Suomessa. CRIG:n presidentti Chen vieraili myös Viron pääministerin Juri Rataksen luona tammikuussa kertomassa yhtiön kyvykkyydestä infrastruktuurirakentamisen alalla ja luottamuksesta kunniahimoisen aikatalun pitävyydestä.


Hankkeella on suuri taloudellinen vaikutus sekä Suomen että Viron talouteen. Rakentamisen osuus koko hankkeen 15Mrde budjetista on noin 12,5Mrde. FEBAY:n pääekonomisti Atso Andersen on arvioinut, että Suomessa projektin vuosittainen työllistävä vaikutus voisi olla jopa 20 000 henkilötyövuotta. Virossa vastaavasti tarvittaneen noin 6000 henkilötyövuoden työpanos jokaisena projektivuotena.


Finest Bay Area on julkaissut myös tulevaisuuden skenaarion näkemyksen yhteistyössä Demos Helsingin kanssa. The Zone of Open Optimism: Skenaario Tallinna–Helsingin metropolialueesta 2030-luvulla julkaisuun voi tutustua täällä: https://www.demoshelsinki.fi/en/julkaisut/the-zone-of-open-optimism-a- scenario-of-the-tallinn-helsinki-metropolitan-area-in-the-2030s/


Linkkejä:Lisätietoja:


Kustaa Valtonen Finest Bay Area Development Oy Puh. +358 50 4155300 Email kustaa@live.com


MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SIGNED FOR THE CONSTRUCTION OF THE TALLINN TUNNEL BETWEEN THE CONSTRUCTION COMPANIES AND FINEST BAY AREA DEVELOPMENT


A memorandum of understanding has been signed for the construction of the Tallinn tunnel. The signing parties are the Finnish company Finest Bay Area Development Oy (FEBAY), English Touchstone Capital Partners (TCP), GAMA Holdings and the Chinese China Railway International Group (CRIG) / China Railway Engineering Company (CREC).


The parties have agreed to negotiate final agreements on the Tallinn tunnel project design and construction. Each party has their strengths in different fields, and these will be considered in the project scoping. These partnerships have been selected based on the experience and expertise of these organizations mega sized infrastructure projects and tunnel and train technology.


”We are very excited to get these best in class tunnel and train skilled design and construction companies to join our project. The trust between the parties has formed through discussions and actions. The partner companies are the largest in the world in their own fields of expertise. These new partners are needed in addition to the best in class local Finnish, Estonian and other European design and construction for example there is very limited resources in Finland and Estonia in tunnel boring and highspeed train technologies.” states Peter Vesterbacka FEBAY co-founder.


The project plan now includes a revised schedule for the Espoo Lentorata. Traffic on this part of the tunnel track may start even sooner than the whole tunnel traffic that is planned to start 24.12.2024. At the same time the parties have agreed to construct the below ground commuter parking for the tunnel as a parking capacity of more than 10000 spaces. This will enable an optimized station area from walking and cycling perspective.


FEBAY tunnel project intention is to construct a subsea train tunnel between Finland and Estonia that will reduce the travel time between the countries significantly. The train tunnel will form a common metropolitan area of the capital city regions of Finland and Estonia. The new metropolitan area will be a center of gravity between Asia and Europe when through the tunnel it is possible to travel with train from Helsinki-Vantaa Airport to Tallinn and then onwards to Central Europe. In Finland the initiative will strengthen the role of Vantaa as a logistical hub and will enable The cities of Uusimaa region to connect better to the national transportation network.


The Tallinn tunnel project consortium core has been formed by ÅF Pöyry, AINS and FIRA. Planning and design and the environmental impact assessment (https://www.ymparisto.fi/finestbayareatallinnatunneliyva) will continue with these partner organizations as planned. ÅF Pöyry and AINS have already connected and made themselves familiar with the forth coming Chinese partner organizations during the winter and spring of 2019 by visiting each other in Beijing and hosting delegations in Finland. CRIG president Chen also visited with Estonian prime minister Ratas in January to present and share information about the companies capabilities in the infrastructure space.


The project will have a significant economical impact on the Finnish and Estonian economies. The construction part of the whole 15B€ budget is roughly 12,5B€. FEBAY chief economist Atso Andersen has calculated that in Finland the annual impact could be as much as 20 000 man years. In Estonia the need is in the range of 6 000 man years during the active project years.


Finest Bay Area has also published a future scenario paper in collaboration with Demos Helsinki, A Think Tank. The Zone of Open Optimism: A scenario of the Tallinn–Helsinki Metropolitan Area in the 2030s: https://www.demoshelsinki.fi/en/julkaisut/the-zone-of-open-optimism-a-scenario-of-the-tallinn- helsinki-metropolitan-area-in-the-2030s/


Links:
Additional information and questions:


Kustaa Valtonen Finest Bay Area Development Oy Tel. +358 50 4155300 Email kustaa@live.com


Download file:

TIEDOTE FEBAY 12072019_0
.pdf
Download PDF • 186KB

Bình luận


Sign up for newsletter

Thanks for subscribing!

bottom of page